Leveringsvoorwaarden TIMEBOO t.b.v. retailers

Artikel 1 Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden 
de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij anders is aangegeven : 
Definities
TIMEBOO
TIMEBOO/Cayboo VOF
Bisschop Balderiklaan 20
6077 BN Sint Odilienberg
Telefoonnummer:  +31(0)6 41948299 of 
+31(0)6 26002930
E-mailadres: info@cayboo.nl
KvK-nummer: 54231639
Btw-identificatienummer: NL8512. 21.610B01
email: info@TIMEBOO.eu

De website
De website van TIMEBOO.eu met uitzondering van de op de 
website aanwezige ′links′ naar andere websites.

Product
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de 
overeenkomst tussen TIMEBOO en de klant binnen een 
overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen 
te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs 
dient te betalen. 

Klant
Iedere natuurlijke persoon die met TIMEBOO handelt, als 
bedoeld in boek 7 van het BW (consument).

Artikel 2 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding 
en/of offerte, op iedere overeenkomst tussen TIMEBOO en de 
klant en de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen
1. Alle  aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze 
op de website getoond worden of op het bestelformulier 
vermeld staan  en het betreffende product door ons voor u 
geleverd kan worden. 
2. TIMEBOO streeft er na dat er uitsluitend kwaliteits producten 
worden aangeboden. 
3. Afbeeldingen, maten en omschrijvingen van te leveren 
producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de 
website. TIMEBOO is hier echter niet aansprakelijk voor en de 
eventuele gevolgen van fouten/afwijkingen daarin. Geringe 
afwijkingen in kleur, kwaliteit, dikte van de producten geven 
geen reden tot afkeuring
4. De prijzen op de website zijn consumenten prijzen zijn 
inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders 
aangegeven. De prijzen op het retail bestelformulier zijn 
inkoopsprijzen. Klant is verplicht de consumentenprijzen van 
TIMEBOO als minimum prijs te handhaven in de verkoop.
5.TIMEBOO betracht uiterste zorgvuldigheid bij het 
samenstellen en onderhouden van onze website en 
bestelformulier en maakt gebruik van bronnen die 
betrouwbaar worden geacht. TIMEBOO staat echter niet in 
voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden 
informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken 
functioneren van de website of bestelformulier Aan de 
geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dit 
betekent dat TIMEBOO niet verantwoordelijk is voor 
kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op 
het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website of 
bestelformulier getoond worden kan TIMEBOO niet gehouden 
worden om het product voor de op de website of 
bestelformulier kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten 
leveren. TIMEBOO zal de klant bij kennisneming van de fout 
hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant via het 
bestelformulier  een bestelling heeft gedaan en TIMEBOO de 
klant per e-mail een orderbevestiging heeft verstuurd.
2. Indien op verzoek van de klant door TIMEBOO een offerte is 
uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant 
deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en TIMEBOO de 
klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform 
de door de klant geaccepteerde offerte.
3. Hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig 
en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten 
betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen 
en/of op maat te maken producten, met andere woorden op 
alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, 
en evenmin als zodanig worden aangeboden.
4. Artikelen die speciaal voor u zijn gemaakt kunnen niet 
geretourneerd worden en zal ook geen terugbetaling plaats 
vinden. 

Artikel 5 Levering 
1. TIMEBOO streeft ernaar om het product binnen 10 
werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 
werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet 
mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om 
een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan 
wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u 
binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en 
heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten 
te annuleren via een aangetekend schrijven. De klant dient 
TIMEBOO echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog 
binnen 5 werkdagen na de datum van het aangetekend 
schrijven te leveren.  Overschrijding van de
leveringstermijn verplicht Timeboo nimmer tot enige 
schadevergoeding aan de opdrachtgever.
2. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, 
waarbij TIMEBOO de wijze van verzending 
bepaalt. Verzendkosten binnen Nederland neemt 
TIMEBOO voor haar rekening. Levering buiten Nederland 
doch in EUROPA is ook mogelijk, hiervoor worden € 15 
euro verzendkosten berekend. De betaling geschiedt 
vooraf. 
3.   TIMEBOO betracht de grootste zorg om leveringen volgens 
afspraak tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering 
onverhoopt niet het geval zijn dan zetten wij ons in voor de 
grootste mogelijke nazorg om de levering z.s.m. te voldoen 
en/of compleet te maken.

Artikel 6 Retourzendingen
1. Wat betreft retourzendingen maakt TIMEBOO onderscheid 
tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn 
besteld. Een speciaal voor u geproduceerd artikel kan door 
ons niet retour worden genomen. Retourmeldingen van 
voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen na levering via 
TIMEBOO aangemeld te worden. Daarna zijn 
retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! De 
transportkosten voor het retourzenden zijn volledig voor 
rekening van de klant.
2. Schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor 
rekening en verantwoording van de klant.
3. Verder behoeft TIMEBOO uitsluitend retourzendingen van 
product en/of producten te accepteren indien:
- het product en/of de producten in de originele en 
onbeschadigde verpakking zitten
- het product en/of de producten in originele staat zijn
- het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest
- het product en/of de producten schoon zijn
- het product en/of de producten niet gemonteerd zijn 
geweest

Artikel 7 Annulering
1. Wij kunnen ons voorstellen dat u een bestelling geplaatst 
heeft, maar die u later alsnog wilt wijzigen, of ongedaan wilt 
maken. In zo’n geval dient u dit uiterlijk binnen 48 uur 
schriftelijk of per email aan ons te melden. Na deze periode 
zijn wij helaas genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te 
brengen. Deze kosten kunnen bestaan uit administratiekosten 
maar in het voor u meest ongunstige geval zelfs oplopen tot 
betaling van de gehele order. In het geval van speciaal 
bestelde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet 
meer geannuleerd of gewijzigd kan worden, waardoor u dus 
de complete bestelling zult moeten afnemen.

Artikel 8 Garantie
1. Op de door TIMEBOO geleverde producten wordt een 
garantie gegeven voor in beginsel de duur van 4 seizoenen [1 
jaar] mocht er zich onverhoopt hierna toch wat aandienen 
dan is dit in alle redelijkheid en billijkheid in overleg op te 
lossen. 
2. Mocht u een artikel hebben gekocht dat door ons is 
ingekocht en door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere 
garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die 
kortere termijn als de tussen de klant en TIMEBOO
overeengekomen garantietermijn.[dit zal worden aangegeven 
bij het product op de site]
3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken 
nooit verder dan waartoe de leverancier van TIMEBOO en/of 
de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is 
ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant 
gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich 
kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, 
en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op 
de website van de leverancier/fabrikant van het product.
4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie 
wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste 
montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, 
zonder schriftelijke toestemming van TIMEBOO, de klant of 
derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel probeerde 
aan te brengen aan het/deze product [en] en/of dit/deze 
product [en] hebben aangewend voor doeleinden waarvoor 
het/deze product [en] niet is bestemd.
5.Uitgesloten van garantie zijn 
 Bandjes
 Bamboe breukjes en andere beschadigingen
 Glasbreuk
 Batterij

Artikel 9, Reclames
1.  De klant dient direct bij levering van het product en/of de 
producten het geleverde direct te controleren op zichtbare 
gebreken, en/of de/het geleverde artikel [en] met de 
overeenkomst overeenstemt.
2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering 
conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van 
recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te 
geschieden. Na afloop van deze periode is TIMEBOO niet 
verplicht producten retour nemen, ook niet indien het/ de 
product [en] niet conform de orderbevestiging geleverd 
blijken te zijn en met name niet indien het/deze product [en] 
niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene 
voorwaarden blijken te voldoen.
3. Reclames over beschadigingen op of aan het product zijn 
slechts ontvankelijk indien het product direct na verzending is 
gecontroleerd en deze beschadingen door klant aan TIMEBOO 
zijn gemeld binnen 48 uur. 
4. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht 
haar betalingsverplichtingen op te schorten.
5. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding 
geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks 
redelijkerwijs onmogelijk is of in gezamenlijk overleg en 
gezamenlijk goed bevinden, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 10, Aansprakelijkheid
1. Indien het door TIMEBOO geleverde product [en] gebrekkig 
is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot 
hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is 
bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot 
schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal 
een bedrag groot 1½ maal de aankoopsom van het product 
dat tot schade heeft geleid. 
2. Nimmer is TIMEBOO aansprakelijk voor schade ontstaan door 
een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid 
(boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3. Evenmin is TIMEBOO aansprakelijk indien de schade is te 
wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar 
handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik 
door de klant van het geleverde product en/of de geleverde 
producten.

Artikel 11, Overmacht
1. TIMEBOO is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als 
bedoeld in deze voorwaarden, indien TIMEBOO daartoe 
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is 
te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het 
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of 
dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten 
komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of 
onvoorzienbaar, waarop TIMEBOO geen invloed kan 
uitoefenen, werkstaking in het bedrijf van TIMEBOO is daarbij 
inbegrepen.
2. TIMEBOO komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in 
lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat TIMEBOO haar 
verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, 
zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de 
overeenkomst in te roepen.

Artikel 12, Betaling 
1. Levering geschiedt uitsluitend tegen betaling direct 
voorafgaand aan de feitelijke levering. Voor de duidelijkheid: 
het is niet mogelijk om contant te betalen aan de 
transporteur.
2. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de 
non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert 
medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale 
werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na 
bedoelde schriftelijke aanmaning, is TIMEBOO gerechtigd de 
buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te 
roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan TIMEBOO, bij wege 
van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 
50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente 
daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.
3. Indien U een bestelling langer dan 3 maanden op afroep wilt 
plaatsen, vragen wij een aanbetaling van 25% van de 
koopsom van de bestelling.

Artikel 13, Geschillen
1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der 
partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio van 
TIMEBOO, tenzij de kantonrechter bevoegd is. TIMEBOO staat 
evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de 
Wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen TIMEBOO en de klant is bij 
uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing.

© 2015 - 2022 timeboowholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel